Serdecznie zapraszamy do naszego biura. Czekamy na Pa�stwa wizyt� od poniedzia�ku do pi�tku w godz. 9-17
Firma:
PTTK Oddzia� w Miko�owie
Adres:
ul. Krakowska 2
43-190 Miko��w
Telefon:
(32) 226 54 59, (32) 226 54 60
Fax:
(32) 226 28 98
Adres www:
Adres email:
Oddzia� PTTK w Miko�owie powsta� w 1957r. i od tej pory nieustannie prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� w zakresie us�ug turystycznych. Zgodnie z wymogami Ustawy o Turystyce posiadamy Zezwolenie Wojewody �l�skiego na prowadzenie dzia�alno�ci organizatora imprez turystycznych oraz gwarancj� Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gerling Polska S.A.

Sprzedajemy imprezy organizowane przez wielu renomowanych organizator�w wypoczynku, dlatego mamy nadziej�, �e w ofercie naszego biura ka�dy znajdzie co� dla siebie.
OFERUJEMY:
- mi�dzynarodowe przewozy autokarowe,
- wczasy pobytowe, wycieczki objazdowe,
- wycieczki szkolne, kolonie, obozy m�odzie�owe,
- ubezpieczenia turystyczne (KL, NNW, rezygnacja z imprezy),
- karty EURO<26 (ubezpieczenie i zni�ki dla m�odzie�y)
- us�ugi przewodnickie,